الگوی قطبی میکروفون و تاثیر آن در رکورد وکال چیست ؟

الگوی قطبی برای سازهای مختلف و ژانر موزیکالی ها متفاوت است مانند تصمیم گیری در مورد غذای مورد علاقه هر اهنگ سازی نسبت به فضایی که نیاز رکورد دارد می تواند از الگوی قطبی استفاده کنید.

تست هر الگو در رکورد نتیجه متفاوتی از صدای ان سولو یا ساز به جای گذارد که قابل تعمق و تصمیم گیری استفاده در موزیک مورد نظری باشد به طور مثال در یک ساز بادی می توان از الگوی قطبی فرانت

یک سویه 5 یا 8 یا سیر کل استفاده کرد و نتیجه متفاوتی وابسته به فضای موزیک ایجاد کرد.در فیگورهای یک سویه صدای ساز بدون استفاده از فضای اتاق رکورد می شود.

در فیگور 8 از بازتاب صدای میکروفن هم استفاده می شود.در فیگور 0 سیر کل صدای محیطی بیشتری در رکورد استفاده می شود که تمای مورد بالا بستگی به محیط درست رکورد و فضای مطلوب موارد استفاده بخصوص فرد را دارند.