تفاوت میان دیافراگم کوچک و بزرگ در میکروفن های استودیویی :

در رابطه با این موضوع تحقیقاتی که به عمل آمده دیافراگم کوچک تاثیری در کم گرفتن فرکانس های پایین ندارد بلکه به اشتباه مقایسه میکروفن را مانند اسپیکر انجام  میدهند.یعنی هرچه اسپیکر بزرگتر باشد فرکانس های پایین تر را بهتر و بلعکس هرچه کوچک تر باشد فرکانس های پایین کمتر نشان می دهد.اما باید توجه داشت میکروفن های استودیو صدا تولید نمیکند بلکه امواج صوت باعث حرکت دیافراگم می شود.

بنابراین هیچ ارتباط مستقیمی بین اندازه دیافراگم و پاسخ فرکانس پایین وجود ندارد و میتوان گفت دیافراگم های بسیار کوچک هم می توانند فرکانس های بسیار پایین را دریافت کنند.و اما مزیت دیافراگم های کوچک نسبت به دیافراگم های بزرگ این است که الگوی قطبی پایدارتری نسبت به میکروفن های استودیویی دیافراگم بزرگ دارند و در صدابرداری سازها نقش بسزایی را بازی می کنند.میکروفن های دیافراگم کوچک پاسخ ضربه ای بهتری تولید می کنند و به علت جرم کمتری که نسبت به میکروفن های استودیویی بزرگ دارند و اتک سریع تر تولید می شود .

  • و در ادامه چرا از دیافراگم بزرگ استفاده می کنیم ؟

با دیافراگم بزرگتر سیگنال بیشتری دریافت میکنیم و نتیجه کار این است که نویز کمتری خواهیم داشت و سیگنال به نویز بهتری خواهیم داشت بطور مثال مقدار نویز داخلی DB-A TLM 103  است و حتی بهترین میکروفن های دیافراگم کوچک به ندرت کم تر ازDB-A   15می باشد.

توجه : اتاق رکورد معمولا نویز اتاق بالاتر از نویز داخلی میکروفن های استودیویی است در عمل تفاوت چشمگیری احساس نمی شود.